Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur ÜCRETSİZ İLAN VER

Müşteri Hizmetleri: (0266) 606 06 50

Gizlilik Sözleşmesi

Anasayfa Gizlilik Sözleşmesi
Sosyal Medyada Paylaşın

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi'nın amacı, emlakarar.com ilan portalına belirli şartlar kapsamında üye olan kullanıcılar (veri sahibi) tarafından paylaşılan veya Veri Sahibi'nin Portal’ı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin şartları belirlemektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Sözleşmesi ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmiş olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde ve ölçüde kullanımını kabul ettiğini beyan eder. 

Hangi Veriler İşleniyor?

İşbu başlık altında, emlakarar.com tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe işbu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar doğrultusunda “kişisel veri” ifadesi aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.


 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi


Kanun'da, özel nitelikli kişisel veri olarak belirtilen bilgiler veri sahiplerinden alınmamakta olup Portal üzerinden veri sahiplerinin özel nitelikli kişisel verilerinin elde edilmesi durumunda, emlakarar.com ilgili verileri Kanun'a uygun olarak işleyecektir.

emlakarar.com, Veri Sahibi'nin Portal’ı kullanımı ile ilgili bilgileri çerezleri kullanarak elde etmekte olup Portal’da sunulan hizmetlere dair kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplamaktadır.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.


Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

emlakarar.com,


 • Veri Sahibi tarafından sunulan kişisel verileri,
 • Veri Sahibi'nin Portal'dan ve Portal üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi,
 • Portal'a üyelik kaydının gerçekleştirilmesi,
 • Üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması,
 • emlakarar.com'in sunduğu ve Portal üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Yeni hizmetlerin tanıtılması, Veri Sahibi'ne uygun ilan önerilerinde bulunulması,
 • Ödeme ve faturalandırma işlemleri ve bu çerçevede finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • emlakarar.com'in iş ve ürün geliştirme ile içerik üretimi stratejilerinin belirlenmesi ve icrası,
 • emlakarar.com'un sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Veri Sahipleri'ne destek kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve bu doğrultuda Veri Sahibi'ne gerekli bilgilendirmelerin yapılması dâhil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması dâhil olmak üzere emlakarar.com ve emlakarar.com'la iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması,
 • emlakarar.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve emlakarar.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların emlakarar.com tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,


Amaçlarıyla Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda işleyebilir. Bahse konu kişisel bilgiler Veri Sahibi ile iletişime geçmek veya Veri Sahibi'nin Portal'daki deneyimini iyileştirmek maksadıyla kullanılabileceği gibi emlakarar.com raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Veri Sahibi'nin kimliği ifşa edilmeden istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler doğrudan pazarlama, profilleme, Veri Sahibi'ne promosyon ve özelleştirilmiş içerik sunumu ve reklam gösterimi dahil olmak üzere emlakarar.com tarafından işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecektir. emlakarar.com, ilgili bilgiler üzerinden çeşitli tanıtım, bakım ve destek aktivitelerine dair bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile etkileşime geçilebilecektir.

emlakarar.com ayrıca, aşağıda sayılan durumlardan birinin veya birkaçının bulunması halinde ya da başka ilgili mevzuatlarda mümkün kılınması halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızası alınmaksızın işbu Gizlilik Sözleşmesi'ndaki tedbir taahhütlerine uygun olarak işleyebilecek ve üçüncü kişilerin erişimine sunabilecektir. Bu durumların bazıları şunlardır:


Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile emlakarar.com arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • emlakarar.com’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, emlakarar.com'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


emlakarar.com Kişisel verilerin işlenebilmesi için aşağıdaki ilkelere uymaktadır;


 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


Verilere Kimler Erişebilmektedir?

emlakarar.com, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz girişleri tespit etmek, Portal hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Sözleşmesi'nda yer alan unsurlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek dış tandanslı hizmet sağlayıcıları, hosting servisleri, hukuk büroları, araştırma firmaları, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi'nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceği hususunu peşinen kabul eder.


Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

emlakarar.com, Veri Sahibi'nin kişisel bilgilerini işbu Gizlilik Sözleşmesi'nda belirtilen unsurlar ve hukuki sebepler ile alakalı mevzuat hükümlerinde öngörülen veri işleme koşul ve amaçları bağlamında, Portal üzerinden veya Veri Sahipleri'nin sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda toplayarak işleyebilir ve aktarabilir.


Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında;

Veri Sahibi, emlakarar.com'e başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda yer alan haklara sahiptir.


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini sorgulama,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme maksadını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen hükümler etrafında kişisel verilerin silinmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini “1. Oruçgazi Mh. Kayabey Cd. No:75/2 Karesi/BALIKESİR” irtibat adresine veya "info@emlakarar.com"  e-posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. emlakarar.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli yanıtını, uygun gördüğü şekilde ve iletişim kanalı ile gerçekleştirecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun'un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Sözleşmesi'na konu verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi'nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde emlakarar.com'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin emlakarar.com tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Portal'ın işleyişinden tam olarak yararlanamayabileceğini kabul eder ve bu bağlamda ortaya çıkacak her türlü husus için sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 


Kişisel Verilerin Saklama Süresi;

emlakarar.com, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, emlakarar.com, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler;

emlakarar.com, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Sözleşmesi'nda ifade edilen şartlarda; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

emlakarar.com, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, emlakarar.com uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Gizlilik Sözleşmesi'ndaki Değişiklikler;

emlakarar.com, işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini istediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Sözleşmesi, Veri Sahibi'nin Portal’ı bir sonraki ziyaretinde Portal üzerinden ya da e-posta veya kısa mesaj gibi yöntemlerle kendisine bildirildiği tarihte yürürlük kazanır.

Emlak ilanlarınızın, Emlakarar.com'da yayınlanmasını istermisiniz?

Ücretsiz İlan Ver!

Tüm Gayrimenkul
İlanlarına Hızlı
Ve Kolayca Ulaşın,

Ücretsiz olarak
Gayrimenkul
İlanları Oluşturun,

Gayrimenkulünüzü
Kolayca Satın
Veya Kiraya Verin!

Emlakçıdan veya Sahibinden Gayrimenkul İlanları için, Türkiye'nin Güvendiği Adres, Emlakarar.com

Copyright © 2018-2019 emlakarar.com